HÌNH ẢNH CHỨNG TỪ CÁCH LY F0/F1 THÁNG 10 & 11.
Khu Vực: AM Hoài Thương-17421

THÁNG 10:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.